۰۷:۴۵ - یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
- نحوه درج صحیح آدرس باشگاه در تولیدات علمی خارجی اعضاء :

Young Researchers and Elite Club, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
-
نحوه درج صحیح آدرس باشگاه در تولیدات علمی داخلی اعضاء:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه،  باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، ساوه، ایران